Condicions d'ús

Pots llegir o imprimir aquestes condicions legals, et preguem les llegeixis amb detall.

 

 

CONDICIONS LEGALS

 

1. INFORMACIÓ LEGAL

 

2. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA PÀGINA WEB I VIDEOJOCS DE GLUMPERS.COM I INFORMACIÓ A l'USUARI

2.1. Preàmbul

2.2. Objecte

2.3. Àmbit

2.4. Obligacions dels Usuaris en el Lloc Web

2.5. Continguts facilitats pels usuaris pares, tutors o representants legals dels usuaris menors de Glumpers.com

2.6. Exclusió de garanties i responsabilitat

2.7. Enllaços, "links" a pàgines de tercers

2.8. Legislació Aplicable i Jurisdicció

 

3. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PAGAMENT

3.1. Objecte i Descripció dels Serveis:

3.2. Preu i Condicions de Pagament

3.3. Durada del servei de pagament

3.4. Forma de pagament

3.5. Devolució de pagament

3.6. Consentiment

3.7. Responsabilitat

3.8. Subscripcions

 

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

5. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

5.1. Dret d'informació

5.2. Finalitat

5.3. Normativa sobre menors

5.4. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades

5.5. Consentiment de l'Usuari Pare/Mare, Tutor o Representant legal del menor

5.6. Comunicacions electròniques

5.7. Seguretat

5.8. *Cookies i *IPs

5.9. Dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de Dades

5.10. Modificació de la present Política de Protecció de Dades

5.11. Legislació Aplicable

 

 

 

 

 

CONDICIONS LEGALS

 

1. INFORMACIÓ LEGAL

 

INFORMACIÓ LEGAL

 

Motion Pictures Distribution, S. L.

Titular de l'assetjo web: glumpers.com

Reina Victòria 8

08021 Barcelona, Espanya

Tel. + 34 93 200 2500

Fax.+ 34 93 200 4061

glumpers@motionpic.com

 

NIE.: ESB65441362

Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona el 02 d'octubre del 2010, al tom 42216 de l'arxiu, foli 218, fulla nombre B-404404, inscripció 1ª.

 

2. CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE L'ASSETJO WEB I VIDEOJOCS DE GLUMPERS.COM I INFORMACIÓ A l'USUARI

 

2.1. Preàmbul

MOTION PICTURES DISTRIBUTION, S.L. (d'ara endavant MOTION) posa a la disposició dels usuaris d'Internet el lloc web www.glumpers.com i videojocs, (d'ara endavant el "Lloc Web"), dirigits als nens, sota la supervisió i acceptació dels pares/tutors.

 

Les presents Condicions Generals d'Ús regulen l'accés i l'ús del Lloc Web, que Motion Pictures, S. A., posa a la disposició dels usuaris d'Internet interessats en els seus serveis i continguts (d'ara endavant, els Usuaris).

 

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les condicions legals publicades en el Lloc Web en el moment en què l'Usuari accedeixi al mateix. Així mateix MOTION posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions legals poden ser modificades sense notificació prèvia.

 

En conseqüència l'Usuari ha de llegir-les atentament en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que poden sofrir modificacions.

 

La utilització de certes funcionalitats ofertes als Usuaris a través de l'Assetjo Web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquestes funcionalitats, l'Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

 

L'Usuari pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les presents Condicions Generals d'Ús en tot moment. Aquestes Condicions estaran permanentment accessibles en el Lloc Web a través de l'enllaci Condicions d'Ús.

 

Així mateix MOTION es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

 

En qualsevol cas, MOTION es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a est Assetjo Web a aquells usuaris que incompleixin qualssevol d'aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin aplicable.

 

2.2. Objecte

La finalitat d’aquest Lloc Web és la de crear una comunitat d'usuaris dirigida a tots els amants dels dibuixos animats i en particular de la sèrie d'animació per a televisió titulada: Glumpers. La missió de Glumpers.com és la de brindar als usuaris un lloc segur i divertit a Internet.

 

En aquest sentit, Motion Pictures Distribution, S. L., posa a la disposició dels usuaris d'Internet el Lloc Web, -www.glumpers.com-.

 

El registre en Glumpers.com és gratuït i obert per a tots els usuaris d'Internet que respectin als altres usuaris d'aquesta web i que no vulnerin les presents Condicions d'Ús.

 

Per poder fer ús dels serveis que ofereix MOTION a l'usuari registrat, els usuaris prèviament hauran de validar les seves dades a través de l'email que MOTION els enviï.

 

No podran registrar-se usuaris menors d'edat. Els menors d'edat hauran de comptar amb l'ajuda del pare o tutor per dur a terme el registre a Glumpers.com i la verificació d'ús del compte del menor.

 

MOTION només facilitarà als altres usuaris les dades i/o informació proporcionats per l'Usuari quan aquestes dades i/o informació no vulnerin disposicions legals o les presents Condicions Generals d'Ús.

 

L'Usuari reconeix que tècnicament no és possible aconseguir disponibilitat del Lloc Web de MOTION al 100 %. No obstant això, MOTION s'esforçarà per mantenir disponible el Lloc Web de la forma més constant possible. Especialment per raons de manteniment, seguretat o capacitat, així com a causa d'esdeveniments sobre els quals no pot influir MOTION (per exemple anomalies de xarxes públiques de comunicació, corts d'electricitat, etc.) poden produir-se breus anomalies o la suspensió passatgera dels serveis del Lloc Web.

 

2.3. Àmbit

Glumpers.com està dirigit a usuaris de diversos països i l'idioma d'aplicació serà el del país dels usuaris als quals va dirigit el Lloc Web.

 

No obstant això, per a qüestions generals la llengua que prevaldrà serà l'espanyol.

 

2.4. Obligacions dels Usuaris en el Lloc Web

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i de les funcionalitats accessibles des d’aquest Lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents Condicions d'Ús i, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris.

 

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc Web.

 

L'Usuari s'obliga a respectar les lleis aplicables i els drets de tercers en utilitzar els continguts i serveis del Lloc Web. Així mateix queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del Lloc Web (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos, etc.) i altres elements d’aquest Lloc Web, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei.

 

Especialment a l'usuari li estarà prohibit: utilitzar continguts injuriosos o calumniosos, amb independència que aquests continguts afectin a altres usuaris o a altres persones o empreses, utilitzar continguts pornogràfics o que vulnerin les lleis de protecció de menors, o fer publicitat, molestar a altres usuaris (especialment mitjançant spam), utilitzar continguts protegits legalment (p. ex. per la legislació relativa a la propietat intel·lectual, a marques, a patents, a models d'utilitat o a models estètics) sense tenir dret a això, o fer publicitat, oferir o distribuir béns o serveis protegits legalment, així com realitzar o fomentar accions contràries a la lliure competència, incloses les encaminades a la captació de clients progressiva (com a sistemes en cadena, de bola de neu o piramidals).

 

Es prohibeix a l'usuari les següents accions:

 

* Utilitzar mecanismes, programes o scripts en relació amb la utilització del Lloc Web.

 

* Bloquejar, sobreescriure, modificar o copiar, tret que això sigui necessari per a la correcta utilització dels serveis del Lloc Web. Per exemple, el copiat mitjançant tecnologies de cercador tipus "Robot/*Crawler" no és necessari per a la correcta utilització dels serveis de l'Assetjo Web, per la qual cosa està prohibit expressament.

 

* Difondre i reproduir públicament continguts del Lloc Web o d'altres usuaris, sense l'autorització prèvia.

 

* Tota acció apta per perjudicar la funcionalitat de la infraestructura de Glumpers.com, especialment per sobrecarregar-la.

 

* A utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en les presents Condicions d'Ús, que resultin contraris als drets i interessos de MOTION, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de "virus informàtics"), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de MOTION, dels seus membres o de qualsevol usuari.

 

Amb caràcter general determinades funcionalitats no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant això, MOTION condiciona la utilització d'alguns dels serveis al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari, seleccionant el nom d'usuari i la contrasenya que l'usuari es compromet a conservar i a usar amb la diligència deguda.

 

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l'Usuari haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'Usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per MOTION. En el cas que l'Usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de MOTION al més aviat possible.

 

El citat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei.

 

Tota la informació que faciliti l'Usuari a MOTION haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la utilització de les funcionalitats.

 

D'igual forma, serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a MOTION permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que es causi a MOTION o a tercers per la informació que faciliti.

 

De conformitat amb la política anti-spamming de MOTION l'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar i recaptar dades a partir de dades d'altres usuaris als quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc Web per a la realització d'activitats amb finalitats promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitat ni prèviament consentits per MOTION i/o els interessats.

 

L'Usuari és conscient de, i accepta voluntàriament, que l'ús del servei té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que MOTION pugui sofrir com a conseqüència del incompliment intencional o culpablement de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut d'aquestes "Condicions d'Ús" o de la llei en relació amb la Utilització del Servei.

 

Els pares, tutors o representants legals de l'usuari menor d'edat respondran pel mal ús que facin els seus fills dels serveis de MOTION, així com dels danys o perjudicis de causin a MOTION o a tercers.

 

2.5. Continguts facilitats pels Usuaris de Glumpers.com

A través de la facilitació de continguts en el Lloc Web, l'Usuari es declara titular legítim dels drets de propietat intel·lectual i industrial del contingut per a la reproducció, distribució i comunicació pública a través de qualsevol mitjà electrònic, principalment Internet i correu electrònic, per a tothom amb temps il·limitat.

 

No obstant l'Usuari, des del seu compte personal pot seleccionar les dades de caràcter personal que vol que siguin visibles a la resta d'usuaris.

 

MOTION no permet la inserció de continguts que deteriorin la qualitat del servei.

 

Està prohibida la inserció de continguts que:

 

* Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

 

* Que puguin danyar el bon nom i reputació de MOTION i/o de Glumpers.com.

 

* Que no reuneixin els paràmetres de qualitat establerts per MOTION.

 

* Que siguin enganyosos, de dubtosa eficàcia o que puguin causar perjudicis contra les persones.

 

* Que recolzin o justifiquin el racisme, la violència i l'odi.

 

* Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, puguin buscar la debilitat de l'usuari, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers. En concret, i a manera enunciativa però no limitatiu: qualssevol dels drets legals de tercers; aquells que afavoreixin o potenciïn la creació, manteniment i foment de negocis relacionats amb la pornografia, material obscè o gestió de contactes eròtics; aquells que estiguin relacionats amb la vidència, tarot, "ciències ocultes" o qualsevol altre contingut relacionat; amb ideologies polítiques o creences religioses i similars; i en general qualssevol continguts que MOTION consideri no apropiats per als usuaris i, especialment, per als menors d'edat.

 

* I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

La determinació de qualsevol d'aquests supòsits serà responsabilitat exclusiva de MOTION atenent al seu bon judici i/o a la demanda de terceres persones i/o institucions.

 

L'incompliment d'aquesta norma pot significar la cancel·lació immediata del compte de l'usuari i la destrucció de tots els continguts associats al mateix sense possibilitat de recuperació dels mateixos.

 

MOTION no pot controlar tots i cadascun dels continguts publicats, de manera que no pot assumir la responsabilitat sobre els continguts.

 

De tota manera, periòdicament es revisen els continguts inserits i publicats per assegurar els principis de qualitat de MOTION així com les normes aquí indicades.

 

Així mateix, MOTION es reserva la potestat de retirar de l'Assetjo Web aquells continguts que es considerin no apropiats a les característiques i finalitats de MOTION.

 

Si adverteix algun contingut inadequat en el Lloc Web, per favor contacti amb nosaltres a través del nostre servei d'Atenció a l'Usuari indicat en el Lloc Web en l'apartat de "Glumpers Support". Els usuaris són els únics responsables d'obtenir qualsevol tipus d'autorització, permís o llicència, en cas de ser necessaris per a la realització i publicació de qualsevol contingut.

 

Qualsevol usuari que insereixi un contingut que contravingui la legalitat vigent assumirà la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa, eximint a MOTION de qualsevol responsabilitat.

 

2.6. Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Legals i la resta del marc normatiu del Lloc Web, MOTION no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts en est Assetjo Web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

 

Així mateix, MOTION no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels Llocs Web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l'accés a les diferents pàgines web o aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

 

MOTION exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que es poguessin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc Web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d'aquest Lloc Web.

 

L'Usuari té garantit el dret a donar-se de baixa del Lloc Web de manera simple i eficaç i a deixar de rebre missatges amb origen en el mateix. MOTION no pot garantir que altres usuaris que ja compten amb l'adreça de correu de l'usuari a través del seu contacte en el Lloc Web puguin tornar a contactar-ho en el futur.

 

2.7. Enllaços, "links" a pàgines de tercers

MOTION inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet.

 

MOTION no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest Lloc Web i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs al Lloc Web. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre MOTION i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 

2.8. Legislació Aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions Legals i la resta de condicions del Lloc Web es regiran per la legislació espanyola.

 

Per quantes qüestions es poguessin suscitar o accions exercitar-se derivades de la prestació dels serveis i continguts de MOTION i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de lo aquí establert, MOTION i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

 

3. Condicions Generals de Contractació dels Serveis de Pagament

 

3.1. Objecte i Descripció dels Serveis:

Les presents Condicions Generals de Contractació regulen les condicions per les quals es regula la prestació per part de MOTION dels Serveis de Pagament.

 

MOTION a través de Glumpers.com posarà a la disposició dels usuaris la contractació dels serveis/productes de pagament especificats en cadascun dels Llocs Web de MOTION.

 

3.2. Preu i Condicions de Pagament

En contraprestació al servei/producte, l'Usuari que contracti o compri un dels serveis/productes, a través de l'emplenament i enviament del formulari de contractació del servei o compra de productes, satisfarà a MOTION a través dels seus proveïdors l'import indicat en el Llocs Web per a cadascun dels serveis/productes.

 

3.3. Durada del servei de pagament

La durada del servei de pagament serà la corresponent a cadascun dels serveis contractats que s'indiqui en el Lloc Web.

 

En el supòsit que l'usuari, en contractar el servei, hagi seleccionat en el formulari de contractació l'opció de renovació automàtica, finalitzat el termini de durada del servei de pagament contractat aquest es prorrogarà tàcita i automàticament per idèntics períodes de durada de la subscripció sempre que qualsevol de les parts, usuari o MOTION no notifiqui a l'altra la seva intenció de rescindir el contracte amb el preavís que s'indiqui en la descripció de cadascun dels serveis de pagament en el Lloc Web.

 

3.4. Forma de pagament

L'usuari que desitgi contractar o comprar qualsevol dels serveis de pagament o productes de MOTION podrà fer-ho mitjançant l'emplenament del corresponent formulari a través de diversos sistemes de pagament: pagament per mòbils global, pagament paypal, pagament tradicional o uns altres. El sistema de pagament dependrà del servei/producte contractat/comprat, del país on es trobi l'usuari interessat així com del preu del producte/servei.

 

3.5. Devolució de pagament

MOTION no es compromet a retornar cap pagament realitzat per l'usuari.

 

3.6. Consentiment

A través de l'enviament dels formularis de pagament dels serveis/productes l'usuari manifesta la seva conformitat i acceptació de les presents Condicions Generals de Contractació dels Serveis de Pagament així com la resta de Condicions Legals del Lloc web.

 

3.7. Responsabilitat

MOTION no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per qualsevol qüestió relacionada amb el cobrament o pagament dels serveis de pagament que s'ofereixen a través del Lloc Web www.glumpers.com que és gestionat directament per proveïdors de MOTION.

 

Els usuaris hauran de llegir i acceptar en tot moment les condicions legals pròpies que s'estableixin des del propi assetjo web del proveïdor de pagament dels Serveis.

 

Així, MOTION respondrà única i exclusivament per qualsevol qüestió relacionada amb la prestació del servei contractat i per compra dels productes.

 

3.8. Subscripcions

Les subscripcions a Glumpers.com es faran efectives des del primer dia de la compra del producte. El pagament realitzat per l'usuari no podrà ser retornat, encara sense haver fet ús del producte. Així mateix, tampoc seran transferibles a altres persones.

 

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Copyright © 2011 – MOTION PICTURES, S.A.- Tots els drets reservats

 

Queden reservats tots els drets d'explotació.

 

Aquest Lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i es troben protegits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

 

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements d’aquest Lloc Web són titularitat de MOTION o de tercers que han cedit a MOTION els drets d'explotació inherents a dites dretes de propietat industrial i intel·lectual en l'àmbit de la prestació dels serveis que es desenvolupen a través del Lloc Web. Així mateix, aquests drets estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut del Lloc Web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o un altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de MOTION o dels tercers titulars dels referits drets. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a aquells procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

 

La presència en el Lloc Web de qualssevol texts, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques o altres drets de propietat industrial de tercers no implica la cessió de la titularitat dels mateixos a MOTION. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels Usuaris és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.

 

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Lloc Web, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, a Motion Pictures, S. A., carrer Reina Victòria 8, 08021 Barcelona, Espanya, indicant:

 

- Dades de caràcter personal identificatius de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació que ostenta amb la qual actua.

 

- Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Lloc Web.

 

- Acreditació de l'existència, titularitat i vigència dels citats drets de propietat intel·lectual.

 

- Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitzi de la veracitat de les dades i informació facilitats en la notificació al fet que es refereix aquest punt.

 

 

5. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

5.1. Dret d'informació

La present política de protecció de dades regula l'accés i l'ús dels serveis del Lloc Web titularitat de Motion Pictures Distribution, S. L., (d'ara endavant “MOTION”): www.glumpers.com (d'ara endavant "el Lloc Web") que MOTION posa a la disposició dels usuaris d'Internet interessats en els seus serveis i continguts (d'ara endavant, els "Usuaris").

 

De conformitat amb lo establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, “LOPD”), MOTION com a titular del Lloc Web, informa a l'usuari de l'existència de fitxers de dades de caràcter personal creats amb les dades facilitats per aquests. Aquests fitxers han estat degudament notificats i inscrits en el Registre General de Protecció de dades de la “Agencia Española de Protección de Datos”.

 

MOTION compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

 

Si l'usuari decideix registrar-se en el Lloc Web www.glumpers.com, se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució de la fi al que està destinat el Lloc Web, que no és un altre que el de brindar als usuaris un entorn web segur, divertit i molt entretingut.

 

A tals efectes es requerirà als usuaris l'emplenament d'un formulari i la inclusió de les seves dades personals.

 

El seu tractament estarà enfocat únicament a la consecució d'aquestes finalitats, sempre dins del marc normatiu establert.

 

En determinades seccions dedicades a jocs i activitats, MOTION exigeix el registre dels pares o tutors perquè els menors puguin gaudir dels continguts. El consentiment per al registre està per tant dirigit als adults responsables i no als menors. MOTION recomana als pares i tutors que supervisin en tot moment l'activitat dels fills mentre naveguen a través de la pàgina de MOTION. Així mateix MOTION adverteix als Usuaris que mantinguin les seves contrasenyes i claus d'accés fora de l'abast dels nens.

 

MOTION podrà, no obstant això, sol·licitar en qualsevol moment l'enviament i la signatura d'un formulari de consentiment patern convenientment completat que reculli l'autorització d'ús de les pàgines de MOTION per part d'un menor, quan així ho estimi convenient.

 

Si un Usuari adverteix que un menor s'ha registrat a les pàgines de MOTION sense consentiment d'algun dels seus pares o del seu tutor, haurà de posar-se en contacte immediatament amb MOTION amb la finalitat de procedir a l'eliminació del perfil i, si escau, a la creació d'un nou.

 

Els Usuaris són els responsables únics de mantenir la confidencialitat i privadesa del seu nom d'usuari, contrasenya i el seu compte, així com de les activitats que es relacionin amb aquests comptes. En particular, l'Usuari es compromet a establir mesures de protecció suficients per evitar l'accés no consentit de tercers als seus comptes. Entre uns altres, l'Usuari es compromet a sortir correctament del seu compte una vegada finalitzada la seva sessió. Així mateix, l'Usuari informarà amb caràcter immediat a MOTION sobre qualsevol utilització fraudulenta del seu nom, contrasenya i compte.

 

5.2. Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el Lloc Web www.glumpers.com, seran incorporats a un fitxer titularitat de *MOTION, amb domicili en Reina Victoria 8 - Barcelona 08021 (Espanya), amb la finalitat de gestionar els productes i serveis oferts a través d'aquesta web, així com per a l'enviament de comunicacions comercials, publicitàries o promocionals de MOTION, empreses del seu grup o de tercers.

 

 

5.3. Normativa sobre menors

MOTION compleix amb el Conveni d’Autoregulació elaborat per l'Associació d'Usuaris d'Internet en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Cultura pel que declara la seva voluntat d'afavorir el bon ús d'Internet, i en particular, a respectar el marc de la Constitució Espanyola, la legislació pròpia del sector, en especial la Directiva 95/46/CE de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la LOPD i el Reglament que desenvolupament a aquesta última, i els compromisos que poguessin adquirir-se per Espanya en el marc de la Comunitat Europea i la Comunitat Internacional.

 

En conseqüència acorda afavorir en la forma i mesura que estimi convenient la difusió per Internet de valors positius, informatius, educatius i formatius.

 

Així mateix declara la seva voluntat d'evitar la pràctica, la difusió de missatges o imatges de caràcter il·legal o que siguin susceptibles d'atemptar o que indueixin a atemptar contra la dignitat humana, la seguretat, els valors de protecció de la infància i la joventut.

 

MOTION reconeix, respecta i vetlla pels drets dels menors d'edat que la Constitució Espanyola de 1978 regula en els arts. 20.4 i 39.4 CE relatius a la protecció de la joventut i infància tant a nivell nacional com a internacional.

 

MOTION es compromet a vetllar pel compliment de l'Article 4.3 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor regula el consentiment de dades personals de menors d'edat pel que "Es considera intromissió il·legítima en el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge del menor, qualsevol utilització de la seva imatge o el seu nom en els mitjans de comunicació que pugui implicar menyscapte de la seva honra o reputació, o que sigui contrària als seus interessos fins i tot si consta el consentiment del menor o dels seus representants legals".

 

Per la seva banda, l'article 5.1 de la mateixa, en referir-se al dret de la informació del menor, estableix que els menors tenen dret a buscar, rebre i utilitzar la informació adequada al seu desenvolupament.

 

Respecte al tractament de dades personals dels menors i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Directiva 95/46/CE, de 24 d'octubre de 1995, en el seu article 17 esmenta que ha de prestar-se una especial atenció i cura en relació amb les dades dels menors i de conformitat amb aquesta Directiva, MOTION compleix amb els principis sobre la qualitat de les dades, la legitimitat del tractament de dades, seguretat de dades i els drets de l'interessat.

 

5.3.1. Tipus d'informació personal sol·licitada a l'usuari

La informació que es sol·licita al usuari és l’estrictament necessària per poder oferir un accés segur a l'Assetjo Web de Glumpers.com. Aquesta serà:

 

- Informació personal: correu electrònic, edat i sexe de l'usuari.

 

- Informació per configurar el seu compte: pseudònim i avatar.

 

També s'obtindrà informació de forma passiva, és a dir, a través de cookies.

 

La informació sol·licitada s'utilitzarà per oferir un millor servei a l'usuari; podent així, personalitzar el seu avatar. D'altra banda, aquesta informació també serà utilitzada per a serveis interns de màrqueting i notificació de resultats de jocs i concursos. Els amics que l'usuari pugui tenir en el joc, només podran veure el seu nom, el seu avatar i els seus punts acumulats obtinguts en els jocs del Lloc Web.

 

 

5.4. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades

Els camps marcats com a obligatoris en els formularis d'alta a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per atendre a la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els altres camps.

 

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a MOTION són veraces i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació dels mateixos.

 

L'Usuari garanteix que tota la informació de caràcter personal que faciliti és exacta i està posada al dia de manera que respon amb veracitat a la situació actual de l'usuari. Correspon i és obligació de l'usuari mantenir, en tot moment, les seves dades actualitzades, sent l'usuari l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a MOTION o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per MOTION.

 

5.5. Consentiment de l'Usuari

L'enviament de dades personals mitjançant l'ús dels formularis electrònics de MOTION o, si escau, missatges de correu electrònic suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, funcionalitats i productes relacionats amb les finalitats de l'Assetjo web de MOTION, així com a l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb MOTION i les seves iniciatives.

 

L'usuari que es registra manifesta el seu coneixement i per tant, concedeix expressament, que les seves dades utilitzades per configurar la seva conta, com pseudònim, avatar i puntuació, seran públiques i visibles en el Lloc Web de MOTION per a usuaris registrats.

 

5.6. Comunicacions electròniques

L'emplenament i enviament de qualsevol formulari electrònic de MOTION, suposa el consentiment exprés de l'usuari a l'enviament d'un butlletí en el qual s'incloguin les notícies, promocions, concursos i novetats més rellevants del Lloc Web.

 

MOTION estableix dos mecanismes mitjançant els quals els usuaris que ho sol·licitin puguin excloure's d'aquest servei de forma senzilla i gratuïta.

 

Per a això, l'usuari haurà d'entrar en el seu menú privat, secció “Les meves Dades”, “Editar Compte” i desactivar l'opció d'enviament de comunicacions electròniques. Així mateix, podran excloure's d'aquest servei seguint les instruccions que s'indiquen en el peu del cos de les comunicacions electròniques.

 

5.7. Seguretat

MOTION posa en coneixement dels usuaris que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, tot això de conformitat amb lo establert en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d'informació.

5.8. Cookies i IPs

L'usuari accepta l'ús de cookies i seguiments de IPs.

 

El nostre programari i l'analitzador de tràfic del Lloc Web utilitza cookies i seguiments de IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet encara que la seva capacitat d'utilitzar les funcionalitats del Lloc Web pot veure's minvada sensiblement i no ser compatible amb les necessitats de l'usuari.

 

MOTION no utilitza tècniques de Spamming i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant el Lloc Web i mitjançant els formularis electrònics habilitats en els mateixos així com en els videojocs.

 

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. de 14 de desembre de 1999 i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. de 12 de juliol de 2002) i normativa que les desenvolupen.

 

 

5.9. Dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de Dades

L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són incomplertes o inexactes, oposar-se al tractament de les seves dades i a donar-se de baixa dels serveis de MOTION.

 

L'usuari té dret a sol licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament i de l'origen d'aquestes dades, així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer d'aquests.

 

MOTION té l'obligació de fer efectiu el dret de rectificació o cancel·lació de l'interessat en el termini de deu dies, a comptar de la data de recepció de la sol·licitud. Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant la pròpia configuració del Lloc Web. En cas de problemes per a la realització efectiva online així com per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privadesa de dades es podran dirigir directament a:

 

Motion Pictures Distribution, S. L.

Reina Victòria 8

08021 Barcelona

Espanya

 

Si bé l'usuari té garantit el dret a donar-se de baixa dels serveis de MOTION de manera simple i eficaç i a deixar de rebre missatges amb origen en el mateix, MOTION no pot garantir que altres usuaris que ja compten amb l'adreça de correu de l'usuari a través del seu contacte en el Lloc Web puguin tornar a contactar amb l'usuari en el futur.

 

 

5.10. Modificació de la present Política de Protecció de Dades

MOTION es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials.

 

5.11. Legislació Aplicable

La present Política de Protecció de Dades i la resta de Condicions Legals del Lloc Web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la Llei Espanyola.